Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn hoảng loạn theo DSM-5 (Panic Disorder – F41.0)

A. Những cơn hoảng loạn lặp đi lặp lại một cách bất ngờ. Một cơn hoảng...

Tư vấn tâm lý

Rối loạn hoảng loạn

Lần trước, chúng ta đã bàn về cơn hoảng loạn. Vậy giữa cơn hoảng loạn...